Baixa de llicència de gual

Baixa de llicència de gual
Sol·licitud de baixa de la llicència de gual.

El titular de la llicència de gual.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei de Via Pública i Autoprotecció.
Un mes.
Desestimatori
Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Ordenança municipal reguladora de guals i estacionaments reservats (BOP 19/11/2012 i 03/03/2014)
D'acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals núms. 14 i 19.

En cas que el bordó estigui rebaixat, prèviament haureu d’haver obtingut la corresponent llicència d’obres per a la seva reposició, i haver efectuat aquesta d’acord amb les característiques indicades a la llicència d’obres.

Tràmit relacionat: Llicència d'obres menors per al rebaix i reposició de la vorera per altes i baixes de gual.

Fitxa F9_detalls guals

Instància gual i reserva estacionament

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de baixa del gual
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Fotografies del bon estat de la vorera.