Targeta de Bus urbà

Targeta de Bus Urbà
El Carnet T-Reduïda del bus urbà és un títol personalitzat que permet als seus titulars beneficiar-se d'un descompte a l'hora d'adquirir la targeta de transport T-Reduïda del bus urbà.
Les persones que compleixen els requisits establerts i els tutors dels menors. Poden ser titulars d'aquesta targeta els residents a Santa Perpètua de Mogoda, i excepcionalment els residents a La Llagosta, que siguin joves entre 4 i 21 anys o majors de 65 anys discapacitats, amb el grau reconegut per la Generalitat de Catalunya.
Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei de Mobilitat i Transport.
Immediat.
Estimatori
No procedeix.
Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de tarjeta de bus urbà.
- DNI/NIF o NIE del beneficiari.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Certificat o Targeta de discapacitat (CAD) on consti reconegut el grau. .
- Llibre de família en cas de menors de 14 anys.