Certificat d´antiguitat i legalitat

Certificat d´antiguitat i legalitat

Certificat sobre l'antiguitat d'una edificació, la seva legalitat urbanística, les entitats que la conformen o fins i tot les seves superfícies. Normalment es sol·liciten de cara a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.

El propietari de l'immoble.

Tot l'any

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació.

Un mes.

Estimatorio

No procedeix.

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 14. tarifa 7A

Declaracio elements tributaris obres

Instància genèrica

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Còpia de l'escriptura de la finca o nota simple emesa pel Registre de la Propietat.
- Informació descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l’immoble (es pot obtenir a fent clic aquí ).
- Si es disposa, còpia del requeriment efectuat per la Generalitat pel que fa a la cèdula d'habitabilitat.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.