Certificat d´indivisibilitat

Certificat d´indivisibilitat

Certificat municipal emès per tal de fer constar en el Registre de la Propietat que una determinada finca haurà de ser inscrita com a indivisible.

El propietari de la finca.

Tot l'any
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació.
Un mes.
Estimatori
No procedeix.
Art. 26 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refos de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 14, tarifa 7A
Declaracio elements tributaris obres

Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Memòria explicativa amb descripció de la parcel·la i de l’edifici que hi ha construït.
- Plànol d'emplaçament de la finca.
- Nota simple de la finca emesa pel Registre de la Propietat.
- Informació descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l’immoble (es pot obtenir a https://www.sedecatastro.gob.es ).
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.