Certificat d´obra nova o existent

Certificat d´obra nova o existent

Certificat per autoritzar escriptures d'obra nova. Poden donar lloc a certificats mixtes on s'indiqui també la inexistència d'expedients de disciplina urbanística.

El propietari de la finca.

Tot l'any
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació.
Un mes.
Estimatori
No procedeix.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 14, tarifa 7A
Declaracio elements tributaris obres

Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Memòria redactada per tècnic competent, visada pel Col·legi Oficial corresponent, on es faci constar: - Emplaçament de la finca (carrer i número) - Descripció de la finca (indicant forma, dimensions i superfície) i de la seva naturalesa (urbana o rústica) - Descripció de les edificacions existents al seu interior, indicant la superfície construïda per planta i de tota l’edificació i les condicions d’acceptabilitat al ús a que es destina.
- Plànols visats: - Situació referit a punts fixos i acotat respecte al carrer més proper (Escala 1/500) - Planta general de la finca i de les edificacions existents al seu interior, indicant número de plantes existents, acotant les dimensions de la finca, de les edificacions i la distancia de les edificacions al front de vial i a partions, així com la superfície de la finca . (Escala 1/200 o 1/100) - Plànol en planta de cada nivell, indicant l’ús de cada peça i la superfície construïda. (Escala 1/100 o 1/50) - Plànol de construccions auxiliars(piscines, porxos, casetes d’eines, ets.), indicant l’ús de cada peça i la superfície construïda. (Escala 1/100 o 1/50).
- Fotografies del front del solar i de les edificacions.
- Còpia de l’escriptura de la finca i de l’obra, o nota simple emesa pel Registre de la Propietat.
- Certificació descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l’immoble (es pot obtenir a http:// www.sedecatastro.gob.es) o còpia de l’últim rebut IBI.
- Si es disposa, còpia o referència de les llicències d’obres i parcel·lacions existents.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.