Autorització de crema de conreus o altres activitats amb risc d´incendi forestal

Autorització de crema de conreus o altres activitats amb risc d´incendi forestal

No procede
Document acreditatiu d'identitat

Documentació a aportar:
- Sol·licitud d'autorització d'activitats amb risc d'incendi forestal, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.