Autorització d’ús o canvi d’hort de la Plana del Molí

Autoritzar llicències d'ús privatiu per conrear una parcel·la ubicada a la Plana del Molí, així com sol·licitar un canvi d’hort

Qualsevol ciutadà major d'edat que estigui empadronat a Santa Perpètua de Mogoda.

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Presencialment a les oficines de l’OAC, ubicades a la Plaça de la Vila núm. 6, amb cita prèvia trucant al telèfon 93 574 32 34 de 9:00 a 14:00 hores.
Unitat de Canvi Climàtic, Transició Energètica i Medi Ambient
Dos mesos.
No procede
Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Reglament regulador de l'autorització i règim d'ús dels horts de titularitat municipal de la Plana del Molí de Santa Perpètua de Mogoda (BOPB 19/04/2024).

Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.

Un cop s'adjudiqui l'ús de l'hort a un ciutadà, aquest haurà de fer un dipòsit de garantia de 240,00 € i abonar la quota anual a l'Associació d'Hortolans. A tal efecte, es pot generar l’autoliquidació des de la Seu Electrònica.

Els ciutadans poden presentar el formulari de sol·licitud d’autorització fent constar el seu interès per optar al conreu d'un hort en qualsevol moment. En cas de no disposar de cap parcel·la disponible, formaran part d’una llista d'espera per ordre de presentació, i seran avisats en el moment que hi hagi un desistiment.


Formulari de Sol·licitud d'autorització d’ús o can

Reglament regulador de l’autorització i règim d’ús dels horts de titularitat municipal de la Plana

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Sol·licitud d'autorització d'horts
- Informe de Serveis Socials, si escau.