Autorització d´ús d´un hort de la Plana del Molí

datos de la subsección
Finalitat: Atorgament de llicències d'ús privatiu per conrear una parcel·la ubicada a la Plana del Molí.
Qui ho pot Presentar: Qualsevol ciutadà major d'edat que estigui empadronat a Santa Perpètua de Mogoda. 
Terminis de Presentació: El que s'estableixi en les bases de cada convocatòria de concurs públic, la qual es publica i se'n fa difusió en els principals mitjans informatius municipals.
Presentació: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Òrgan Gestor: Servei de Medi Ambient.
Termini de resolució: Dos mesos.
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos: Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Normativa bàsica: Reglament regulador de l'autorització i règim d'ús dels horts de titularitat municipal de la Plana del Molí de Santa Perpètua de Mogoda (BOP 17/02/2011 i 17/07/2015).
Pagament de taxes:

Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.

Un cop s'adjudiqui l'ús de l'hort a un ciutadà, aquest haurà de fer un dipòsit de garantia i abonar una quota anual a l'Associació d'Hortolans (preus aproximats: 240€ dipòsit i 48€ quota associació). 

 

 

:

Actualment totes les parcel·les estan atorgades, pel que hi ha una llista d'espera vigent que s'esgota aproximadament als dos anys.

S'estableix periòdicament un termini en qual es pot sol·licitar l'autorització d'us d'un hort a través de la convocatòria. No obstant, en qualsevol moment, els ciutadans poden presentar una instància fent constar el seu interès per optar al conreu d'un hort i sels avisarà del nou termini de presentació d'instàncies un cop s'esgoti la llista d'espera vigent.

Documentació relacionada: Declaració acceptació normativa horts Instància genèrica Reglament regulador Sol·licitud d'ingrés a l'Associació d'hortolans
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:Identificació per persones físiques
Documents a Presentar:
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Sol·licitud d'autorització d'horts
- Declaració responsable de l'ús correcte de l'hort
- Sol·licitud d'ingrés a l'associació d'hortolans
Un cop oberta convocatòria:
- Llibre de família.
- Declaració de renda de totes les persones que integrin el nucli de convivència (en cas de no tenir-ne, full d’ingressos).
- Contracte de treball actual de totes les persones que integren el nucli de convivència.
- Certificat del SOC, en cas de persones aturades.
- En cas de ser pensionista, document acreditatiu de la Seguretat Social.
- En cas de discapacitat de més del 33%, certificació acreditativa d'aquesta condició.
- Informe de Serveis Socials, si escau.