Informe d'arrelament social (INF02)


Sol·licitud d’informe d’arrelament social a Catalunya

Persona estrangera no comunitària en situació irregular, major d’edat (o major de 16 amb autorització dels pares)

Tot l'any

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Servei de Ciutadania

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

Desestimatori

Resolució de la Generalitat de Catalunya

- REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

- DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Gratuït

Els informes d’arrelament social amb exempció de contracte, podran requerir documentació extraordinària, en funció del cas concret

Instància de sol·licitud d’informe d’arrelament social

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància de sol·licitud d’informe d’arrelament social
- Passaport del sol·licitant
- Certificat o volant d’empadronament
- Certificat de convivència
- Curriculum
- Títol acadèmic o d’estudis i certificats de cursos de formació
- Certificat de llengua catalana i / o castellana
- Carnet de biblioteca
- Contracte de treball vigent
- Altres targetes o carnet de soci/sòcia d’entitats
- Targeta Sanitària Individual (TSI)