Confirmació de la Inscripció Padronal

Confirmació de la Inscripció Padronal
Els estrangers comunitaris o no comunitaris amb permís de residència permanent han de confirmar la seva inscripció padronal cada 3 o 5 anys, en funció de la data d'alta al registre central d'estrangers. En cas de que no s'efectuï el tràmit s'iniciarà expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.

Estrangers comunitaris o no comunitaris amb permís de residència permanent.

En qualsevol moment abans dels 5 anys de l'alta en el padrò o de la última renovació/confirmació.
Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Per ser atés presencialment ha de demanar cita prèvia al teléfon 93.574.32.34
Servei d'Estadística i Població.
Immediat
No procedeix
Gratuït
No cal aportar cap documentación especifica ja que no és exclusivament un tràmit presencial.
Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància genèrica confirmant la inscripció padronal
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant