Renovació padronal d´estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent

Renovació padronal d´estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent
Els estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent han de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys a partir de la data d'alta al padró o de la última renovació. En cas que no s'efectuï el tràmit de renovació, es procedirà a la baixa per caducitat de la inscripció padronal.

Estrangers NO comunitaris amb permís de residència NO permanent.

Requisits: 

  • Tràmit presencial i personal per als major d'edat. Han de comparèixer personalment.
  • En cas de renovació de menors d'edat han de comparèixer els progenitors o tutors del menor.
En qualsevol moment abans dels 2 anys de l'alta al padró municipal o última renovación.
Presencialment (s'ha de demanar cita prèvia al teléfon 93.574.32.34)

Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
Servei d'Estadística i Població.
Immediat
Desestimatori
Gratuït
Sol·licitud

Majors d’edat:
- Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal.
- Identificador de la persona interessada ( NIE o passaport vigent)
Documentació a aportar:
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant.
Menors d’edat:
- Documentació acreditativa de parentiu ( llibre de família, passaport conjunt, partida de naixement)
- Identificador del menor ( NIE, passaport vigent o llibre de família)