Canvi de Domicili en el Padró municipal

Canvi de Domicili en el Padró municipal

Consisteix en el canvi de domicili d'una persona que ja està donat d'alta en el registre informatitzat del padró municipal d'habitants de Santa Perpètua de Mogoda i es vol empadronar en altre domicili dins el mateix municipi.

Persones que han canviat d'habitatge dins el mateix municipi i han d'empadronar-se a la nova vivenda. Requisits:

  • Titularitat d'un habitatge (escriptura) o d'un contracte de lloguer.
  • Si no són titulars necessiten autorització de la persona titular de l'habitatge o del contracte de lloguer
Tot l'any.

Presencialment a l'OAC, s'ha de demanar cita prèvia al teléfon 93.574.32.34 o per la web fent clic al següent enllaç

OAC
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Servei d'Estadística i Població.
Immediat
Desestimatorio
Reial Decret 1690/1986 Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Gratuït
Autorització padró per propietari

Autorització per empadronar un menor

Autorització representant

Instància genèrica

Documentació a aportar:
- Instància genèrica sol·licitant canvi de domicili de padró
- DNI/NIF o NIE de la persona que vol tramitar aquest canvi, sempre i quan sigui major de 14 anys
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant.
- Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge (sempre originals)
- Autorització expressa del propietari de l’habitatge quan aquest no s’empadrona
- DNI original del propietari de l’habitatge quan aquest no s’empadrona
En cas de menors d'edat:
- Llibre de família
- En cas que un dels dos progenitors no s’empadroni, sentència de tutela del menor en cas de separació o divorci o autorització del progenitor conforme autoritza que el menor s’empadroni en el domicili.