Alta Padró Municipal

Alta Padró Municipal

Consisteix en l'alta en el registre informatitzat del padró municipal d'Habitants de Santa Perpètua de Mogoda. Les altes poden ser de persones procedents d'altres municipis, de l'estranger o per naixement.
Només es pot tramitar presencialment.

Les persones que resideixen en el nostre municipi o nounats, quan els progenitors estan empadronats a Santa Perpètua de Mogoda. Requisits: - Titularitat d'un habitatge (escriptura) o d'un contracte de lloguer.- Si no són titulars necessiten autorització de la persona titular de l'habitatge o del contracte de lloguer.

Tot l'any.

Presencialment a l'OAC, s'ha de demanar cita prèvia al teléfon 93.574.32.34 o per la web fent clic al següent enllaç

OAC
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Servei d'Estadística i Població.
Immediat
Desestimatorio
Reial Decret 1690/1986 Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Gratuït
Autorització padró per propietari

Autorització per empadronar un menor

Autorització representant

Instància alta padró

Documentació a aportar:
- Instància sol·licitant l'alta al Padró municipal
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant, sempre i quan sigui major de 14 anys
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant o del progenitor que empadrona al menor.
- Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge (sempre originals)
- Autorització expressa del propietari de l’habitatge quan aquest no s’empadrona
- DNI original del propietari de l’habitatge quan aquest no s’empadrona
En cas de menors d'edat:
- Llibre de família
- En cas que un dels dos progenitors no s’empadroni, sentència de tutela del menor en cas de separació o divorci o autorització del progenitor conforme autoritza que el menor s’empadroni en el domicili.