Alta Padró Municipal

Consisteix en l'alta en el registre informatitzat del padró municipal d'Habitants de Santa Perpètua de Mogoda. Les altes poden ser de persones procedents d'altres municipis, de l'estranger o per naixement.
Només es pot tramitar presencialment.

Les persones que resideixen en el nostre municipi o nounats, quan els progenitors estan empadronats a Santa Perpètua de Mogoda. Requisits: - Titularitat d'un habitatge (escriptura) o d'un contracte de lloguer.- Si no són titulars necessiten autorització de la persona titular de l'habitatge o del contracte de lloguer.

Tot l'any.
Presencialment a l'OAC, s'ha de demanar cita prèvia al teléfon 93.574.32.34

OAC
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
Servei d'Estadística i Població.
Immediat
Desestimatori
Reial Decret 1690/1986 Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Gratuït
Autorització padró per propietari

Autorització representant

Instància alta padró

Documentació a aportar:
- Instància sol·licitant l'alta al Padró municipal
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant, sempre i quan sigui major de 14 anys
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant o del progenitor que empadrona al menor.
- Escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge (sempre originals)
- Autorització expressa del propietari de l’habitatge quan aquest no s’empadrona
- DNI original del propietari de l’habitatge quan aquest no s’empadrona
En cas de menors d'edat:
- Llibre de família
- En cas que un dels dos progenitors no s’empadroni, sentència de tutela del menor en cas de separació o divorci o autorització del progenitor conforme autoritza que el menor s’empadroni en el domicili.