Inscripció al cens d'animals de companyia (alta, baixa i modificacio)


Realitzar la inscripció obligatòria d'animals de companyia (gossos, gats i fures) en el cens municipal d'aquests animals, així com qualsevol baixa o modificació (defunció, canvi de propietari, trasllat, pèrdua o robatori, etc).

També es registren els gossos considerats potencialment perillosos, bé per raça, per ensinistrament, per episodis d'atac o per característiques morfològiques.

Gossos potencialment perillosos, des de la seva sol·licitud per donar-los d’alta al cens, no ha de passar més de 15 dies per tramitar paral·lelament la Llicència d’Animals Perillosos, en cas de no disposar-ne.

La persona propietària de l'animal, o qui la representi legalment.
Màxim de tres mesos des del naixement de l'animal, i de trenta dies des de la data de l'adquisició,  canvi de residència o  baixa.
Presencial

OAC Oficina d’atenció al ciutadà (amb cita prèvia).
Plaça de la Vila 6
08130- Santa Perpètua de Mogoda
Unitat de convivència i mediació
Màxim 3 mesos.
Desestimatori
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  • Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals.
  • Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció d'animals.
Tràmit gratuït.
És obligatori que els animals estiguin identificats electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris.

Un cop  es tramiti el cens, es contactarà amb la persona titular perquè vingui a recollir la placa segons la modalitat del tràmit escollit i es facilitarà el document on consta les dades corresponen a la gestió: alta, modificació de dades i baixa.

Cal recordar que quan es  realitzi  un canvi de Municipi, s’ha de tramitar la seva baixa, abans de gestionar l’alta al municipi receptor.
Ordenanca tinenca animals

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- sol·licitud d’inscripció en el cens d’animals de companyia
- DNI/NIF o NIE del propietari
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la condició de representant.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Cartilla de vacunes de l’animal on consti el nom del propietari i el número de microxip (15 dígits)
- Còpia del volant de padró de la persona propietaria.
- En cas de baixa per defunció: original del certificat de defunció de l'animal signat pel veterinari.
- En cas de baixa per canvi de domicili: número de cens de Santa Perpètua de Mogoda.