Subvenció IBI (Impost de Béns Immobles Urbans)

Subvenció IBI (Impost de Béns Immobles Urbans)

Subvencionar l'IBI Urbana exercici 2022 per a persones físiques en situacions econòmiques desfavorides

Obert a tota la ciutadania

Del 13 al 27 de març

Seu electrònica seu.staperpetua.cat

Unitat de Gestió Financera i Tributària

3 mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds

Desestimatori

Recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació, davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

· Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

· L'Ordenança General de Subvencions aprovada per acord del Ple de data 23 de febrer i publicada al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el dia 9 de maig de 2017.

· Les Bases reguladores específiques aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de desembre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 30 de desembre de 2020. Annex 11.

· La modificació de les Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2021-2025, aprovada en data 28 de desembre 2021 i publicades al BOPB en data 4 de gener de 2022.

No hi ha taxa associada
Convocatòria

Fitxa de tercers

Instància

Situació personal
- Sol·licitud de subvenció de l'Impost sobre Béns Immobles.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- Sentència de divorci o conveni regulador, en els casos de separació matrimonial
- Contracte de lloguer en vigor (si es llogater)
- Fitxa de Tercers
Quan el sol·licitant de la subvenció sigui un vidu o vídua que no hi consti en el rebut de l’IBI, però sigui copropietari amb el cònjuge finat, haurà d’aportar també:
- Llibre de família
- Escriptura de propietat de la finca