Sol·licitud de Subvenció de concurrència competitiva a entitats per a projectes de cooperació convocatòria 2023

Subvenció de concurrència competitiva a entitats per a projectes de cooperació

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes de cooperació internacional al desenvolupament, presentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense afany de lucre de Santa Perpètua de Mogoda

Organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense afany de lucre legalment constituïdes, inscrites en el Registre Municipal d’entitats de Santa Perpètua de Mogoda.

Del 20 de març al 4 d’abril de 2023 ambdós inclosos

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Solidaritat i cooperació internacional

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Desestimatori

Negatiu

Contra la resolució expressa d’aquest procediment, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. Transcorregut aquest termini, només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, sobre el procediment i el règim jurídic per a la tramitació, atorgament i justificació de les subvencions.

Llei 39/2015, de 2 de juny, de procediment administratiu comú (LPAC). Llei 40/2015, de 2 de juny, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, aprovada inicialment per acord del Ple de data 23 de febrer i elevada a definitiva per no presentar-se al·legacions i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 9 de maig de 2017.

Pla Estratègic de Subvencions Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, pel període 2020, aprovades per la Junta de Govern Local en data 24 de desembre de 2019 i publicat anunci d’aprovació al BOP de la província de Barcelona en data 10 de gener de 2020.

Decret d’Alcaldia núm. Decret núm. 2019/1398, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, de data 27 de juny de 2019

Decret d’Alcaldia núm.752 de data 10/03/2023.Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes de cooperació Internacional al desenvolupament.

No hi ha taxa associada

 

Convocatòria

Declaració responsable

Fitxa de tercers

Formulari sol·licitud subvenció cooperació 2023

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Formulari per a la presentació de projectes de cooperació signat digitalment per l’entitat sol·licitant o el representant legal
- NIF del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal
- NIF de l’entitat peticionària
- Escriptura de constitució o Estatuts
- Pressupost previst per l’activitat.
- Fitxa de tercers (a presentar en cas d’alta o modificació de dades anteriors)
- En cas de projectes concertats, dades identificatives de l’entitat concertada.
- Memòria econòmica i memòria d’activitats de l’any anterior
- Acreditació documental que les autoritats locals estan assabentats de la realització del projecte en el territori
- Memòria de l’activitat/ projecte
- Conveni o altra instrument jurídic entre l’entitat sol·licitant i la institució corresponent
- Poders de representació legal sol·licitant, si s’escau
- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària, de reunir les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.