Fraccionaments pagament de deutes tributaris

Ajornaments i Fraccionaments de deutes de dret públic (impostos, taxes, preus públics, multes, sancions, etc.).
Sol·licitar un ajornament del deute (ampliar el termini de pagament) o un fraccionament (que el deute es pugui fer efectiu en diversos terminis), quan la situació econòmica del deutor no li permeti, de forma transitòria, realitzar el pagament en el termini exigit.

Qualsevol persona, física o jurídica, que tingui un deute pendent amb l'Ajuntament, en període de pagament voluntari.

En qualsevol moment comprès dins el període voluntari de pagament (d'acord amb el calendari de tributs fixat anualment per l'Ajuntament per als rebuts de venciment periòdic, o amb l'indicat en els documents d'ingrés de les liquidacions o autoliquidacions del deute).
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
Serveis Econòmics.
6 mesos.
Desestimatori
  • Recurs preceptiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació.
  • Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació.
  • Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004;
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària;
  • Ordenances Fiscal General de Gestió, de l'Ajuntament de Santa Perpètua.
La presentació de la sol·licitud impedeix l'inici del període executiu, però no la meritació d'interessos de demora. L'Ajuntament efectua la gestió de fraccionaments i ajornaments d'aquells recursos de dret públic no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Instancia generica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Número de compte corrent on efectuar els càrrecs
- Última declaració IRPF o autorització per efectuar consulta a l'Agència Tributària
- Darrer compte de resultats aprovats (persones jurídiques)