Abonaments a espais esportius

Abonaments a espais esportius
Sol·licitar abonaments del Servei d'Esports per a la realització d'activitats físiques i aquàtiques.

Pares, mares, tutors legals, i majors d'edat.

Tot l'any.
Servei d'Esports. Telèfon: 935 603 316
Servei d’Esports.
Generalment, 15 dies.
No procedeix
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 26. El pagament es realitza mitjançant domiciliació bancària, a mes vençut.

S'han de complir les edats establertes per a cada abonament:

  • En el cas de les activitats per a infants, la inscripció la faran els pares o tutors legals.
  • Les baixes s'han de comunicar abans del dia 15 per tal que sigui efectiva en el següent mes.
  • No assistir a les activitats no és causa directa de baixa; cal formalitzar-la.
Instancia generica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- DNI
- En cas d'actuar com a representant, document d'autorització.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Número de compte corrent.
- DNI/NIF o NIE del titular del compte en cas de ser diferent al sol·licitant
- Llibre de família, en cas de menors.
- Documentació que acrediti les situacions de bonificació a la taxa regulada a l'Ordenança Fiscal N. 26 (discapacitats...)
- proves