Concessió ús de parades del mercat municipal

Concessió de parades al mercat municipal

Adjudicació directa de l’explotació d’una parada al Mercat Municipal de Santa Perpètua de Mogoda

Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició de contractar previstes a l'art. 71 de la Llei 9/2017, i que compleixin les condicions establertes a les bases reguladores
Les sol·licituds es podran presentar, mitjançant model normalitzat, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda https://seu.staperpetua.cat, accedint al tràmit “concessió ús de parades del mercat municipal” i omplint el formulari de sol·licitud.

També al Registre General de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) demanant cita a l’OAC al web municipal, trucant al telèfon 93 574 32 34 o per correu electrònic: oac@staperpetua.cat i per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Unitat d’Empresa i Comerç

3 mesos.
Desestimatorio

Recurs de reposició

  • Bases reguladores de l’atorgament de llicències temporals de parades del mercat municipal

  • Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

  • Reglament del Mercat Municipal
Article 5è de l’Ordenança Fiscal número 3.5 reguladora de la Taxa sobre els serveis prestats al Mercat Municipal
• Convocatòria La convocatòria d’aquestes llicències s’aniran ofertant a mesura que quedin buides les parades del Mercat Municipal, amb un procediment d’atorgament que respecti els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, d’acord amb el Reglament General del Mercat Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
• Forma d’atorgament En base a l’article 92.1 de la LPAP, que té caràcter bàsic, al estar limitat el números de parades i no establir-se en aquestes bases condicions especials en el sol·licitants, les llicències s’atorgaran directament als sol·licitants que compleixin els requisits establerts a les presents bases i en cas de concurrència de més d’una sol·licitud per la mateixa parada, s’atorgaran mitjançant sorteig públic davant el Secretari municipal.
Anunci

Bases reguladores

Plànol parades

Reglament del mercat municipal

Sol·licitud

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Formulari de sol·licitud
- NIF del sol·licitant
- DNI del representant legal