Ocupació de la via pública per a la instal·lació de parades de venda ambulant durant la Festa Major d’Hivern i la Festa Major d’Estiu

 

Ocupació de la via pública per a la instal·lació de parades de venda ambulant durant la Festa Major d’Hivern i la Festa Major d’Estiu

 

Tramitar l'autorització municipal necessària per a la venda no sedentària, tant de parades d’artesania com de remolcs d’alimentació, a la via pública amb motiu de la Festa Major d’Hivern i la Festa Major d’Estiu.

Les persones físiques o jurídiques que declarin ànim de lucre, majors d’edat i que declarin que estan donades d’alta a l’IAE amb l’epígraf corresponent

Festa Major Hivern:

  • De l’1 al 31 de gener: Sol·licitud de parada

Festa Major d’Estiu:

  • De l’1 al 30 de juny: Sol·licitud de parada

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Via Pública

2 mesos

No procede

Els ordinaris del procediment administratiu

- Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
- Bases municipals de cada convocatòria.

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.

- TARIFA 2A: PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC EN FESTA MAJOR, ALTRES FIRES O ACTIVITATS SECTORIALS

- TARIFA 2C: CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, DE LES PARADES SITUADES AL PASSEIG DE LA FLORIDA, EN PERÍODES DE FESTA MAJOR

La distribució i assignació de parcel·les serà de 3 metres lineals o múltiples en la via pública (Passeig de La Florida, al costat del Recinte Firal, entre l’Av. Onze de Setembre i el Camí de la Granja).

La sol·licitud i tramitació per a la concessió de la parcel·la es realitzarà amb una antelació mínima de 2 mesos a la celebració de l’activitat corresponent.

A tal efecte, es tindran en compte els següents terminis:

- Festa Major Hivern:

  • De l’1 al 31 de gener: Sol·licitud de parada
  • 15 de febrer: publicació del llistat definitiu d’assignació de parcel·les (www.staperpetua.cat)

- Festa Major d’Estiu:

  • De l’1 al 30 de juny: Sol·licitud de parada
  • 15 de juliol: publicació del llistat definitiu d’assignació de parcel·les (www.staperpetua.cat)

En cas de permuta amb altre paradista, ha d’existir acord entre ambdues parts. 10 dies abans de realitzar-se, ha d’haver estat comunicada a la Unitat de Llicències, Disciplina, Sancions i Via Pública de l’Ajuntament. En cas de no existir aquesta comunicació, no es realitzarà la permuta i tindran obligació de desmuntar la parada ambdós paradistes.

Pel que fa al muntatge de parades i de remolcs:

- Els paradistes podran muntar el matí del primer dia de Festa Major.

- Els remolcs podran muntar a partir de les 17 h del dia anterior a l’inici de la festa.

- Ningú podrà muntar fora dels terminis establerts amb anterioritat.

Sol·licitud

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant.
- Assegurança de responsabilitat civil amb l'import mínim que s'exigeix d'acord amb la normativa sectorial o bases reguladores aprovades.
- Document justificatiu de trobar-se d'alta d'autònoms en el moment de presentació de la sol·licitud.
- Certificat llum i/o gas
- En cas d'existir cuina o elements de cocció, comprovant de la correcta revisió dels extintors d'incendis a instal·lar
- Document acreditatiu de la condició de representant
- Carnet de manipulador d’aliments
- Fotografia del remolc
- Certificat d'antecedents penals