Subvenció Consell Comarcal Vallès Occidental Menjador Escolar 2021/2022

L’objecte de la convocatòria és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador als alumnes escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria i que no els pertoqui la gratuïtat del servei

Pare/Mare/Tutor/a legal de l’alumne

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 24 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Unitat de Serveis Socials. Servei Socioeducatiu

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu abans de l’inici de curs 2021-2022, sempre que les circumstàncies actuals ho permetin.

Cas de no ser possible, les sol·licituds presentades dins del termini establert i que siguin objecte de concessió, tindran efectes des del dia que es determini en l’acord de concessió

Desestimatori

Contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament

- La Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix que correspon als ens supramunicipals entre d’altres: programar els serveis en llur àmbit territorial, d’acord amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis socials. Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial.

- Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar 2021-2022. (BOP 5/5/2021)

Cap/No consta

Cal fer una sol·licitud per família (s’han de incloure tots els alumnes sol·licitants de la subvenció)

Cal posar el DNI de tots els membres de la unitat familiar, inclosos els menors d’edat. IDALU (codi identificador alumne) és un requisit indispensable per tramitar la subvenció (excepte els alumnes de P3), en cas de no disposar-ne es pot demanar al centre educatiu.

S’ha d’indicar el curs que es cursarà durant 2021/2022

Tota la documentació econòmica correspondrà a l’exercici de l’any anterior al de la convocatòria.

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l’alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En aquest cas s’ha de fer constar els següents membres de la unitat familiar:

- Alumne/a sol·licitant.

- Progenitors (pare i mare) o tutors legals, si escau, del/de la menor.

- Germans.

- Els ascendents dels pares (avis).

En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custòdia del fill/filla sol·licitant no sigui compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l’alumne/a sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En aquest cas, de divorci o separació legal dels pares amb custòdia a favor d’un progenitor, s’ha de fer constar:

- Alumne/a sol·licitant.

- Progenitor que ostenta la custòdia del/de la menor i conviu.

- Germans. - Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, si procedeix.

- Els ascendents dels pares (avis).

Cal informar la pensió d’aliments anual rebuda per cada un dels fills com a ingressos no contributius del/s menor/s. S’atorgarà ajuts del 70% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars.

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Bases

Full informatiu

Sol·licitud

Alt:
Identificació per persones físiques
Documentació requerida
- Sol·licitud Subvenció per als ajuts individuals del Consell comarcal per al Menjador escolar 2020/2021
- Document acreditatiu d’identitat (DNI/NIF/NIE) del sol·licitant
- Document acreditatiu d’identitat (DNI/NIF/NIE) de tot els membres de la unitat familiar
- IDALU de l’alumne sol·licitant (identificador de l’alumne, número d’inscripció de l’alumne al registre d’alumnes de Catalunya)
Documentació per acreditar la situació socioeconòmica:
- Informe de la vida laboral actualitzat
- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: document acreditatiu i el seu import de l’any 2019
- Pensió d’aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2019.
- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019.
- En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.
- Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament
Documentació acreditatitva de la situació familiar:
- còpia del Llibre de família
- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia