Subvencions per als casals d´estiu i campus esportiu
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Sol·licitar la concessió de subvencions destinades a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica del municipi que matriculin als infants i adolescents als casals d'estiu i al campus esportiu durant els mesos de juny i juliol.
Qui ho pot Presentar: Les famílies amb infants i adolescents que els matriculin als casals d'estiu organitzats a les escoles o al campus esportiu.
Terminis de Presentació: El que s'estableixi a la convocatòria de la subvenció.
Presentació: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat
Òrgan Gestor: Serveis Socials.
Termini de resolució: 3 mesos
Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos: Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació. Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació.
Normativa bàsica: Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, pel període 2017-2020. Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.

 

 

:
Es considerarà, a tots els efectes, com a membres de la unitat familiar els tutors de l'infant, pare i/o mare i els germans/es.
Documentació relacionada: Convocatòria Informació casal d'estiu 2019 Instància subvenció casal 2019
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Identificació per persones físiques
Documents a Presentar:
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de subvenció.
- DNI, NIF o NIE del pare, mare o tutor legal.
- Llibre de família.
- DNI resta persones de la unitat familiar
- Conveni/Sentencia de divorci
- Justificant d'ingressos