Sol·licitud d'ocupació d’espai públic per a la realització d'esdeveniments multitudinaris

Ocupació de la via pública per a la realització d´esdeveniments lúdics o festius

Obtenir llicència per a l'ocupació de la via o l'espai públic per a la realització d'actes multitudinaris: lúdics, culturals, socials, polítics, esportius, gastronòmics o associatius. Independentment de que posteriorment s'hagi de presentar la corresponent sol.licitud de llicència o comunicació prèvia d'inici de l'activitat específica.

Qualsevol persona.

Tot l'any, amb una antelació mínima d'un mes previ a la data sol·licitada.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei de Via Pública i Autoprotecció.
Un mes.
No procedeix
Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals
Consulteu l'imprès de sol·licitud d'acord amb el model normalitzat i el document d'Informació addicional a l'ocupació d'espai públic per activitats o actes multitudinaris.
Info addicional a l'ocupació d'espai públic per activitats o actes multitudinaris

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància genèrica
- Sol·licitud d'ocupació d'espai públic per activitats o actes multitudinaris, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Plànol d'emplaçament on es detalli la ubicació dels diferents espais i elements de l’acte.
- Fitxes descriptives dels elements i equipaments lúdics a instal·lar.
- Còpies de la pòlissa o pòlisses de responsabilitat civil que cobreixin els riscos que puguin derivar-se de l’organització i realització de l’acte.
- Justificant d'estar al corrent de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
- Carta de pagament