Sol·licitud d´accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública de què disposa l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Podrà ser denegat o restringit en cas de perjudici per a la seguretat pública, la investigació o sanció d'accions penals, la tutela judicial efectiva, els drets dels menors, la intimitat i altres drets protegits legalment.

No és necessari motivar sol·licitud ni cal tenir-hi un interès personal, tot i que si s'exposen els motius pels quals es fa la sol·licitud, aquests podran ésser tinguts en compte a l'hora de resoldre.

Persones físiques majors de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
Servei d'Arxiu
1 mes
Estimatori

Davant del supòsit de silenci administratiu per manca de resolució, les persones interessades poden interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini per resoldre, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan competent per resoldre, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També pot ser objecte de reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini per resoldre, d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

https://exteriors.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-la-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica-GAIP  

Tanmateix, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la de la data en què finalitzi el termini per resoldre, d’acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació. Així mateix,es pot efectuar reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Reglament del Servei d'Arxiu municipal
  • Llei 10/2001, d'Arxius i Documents.
L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes al previst a l'Ordenança Fiscal núm. 1.

No es pot adquirir per silenci administratiu el dret d'accés si concorre algun límit legal per tenir accés a la informació (dret a la intimitat, seguretat pública, drets dels menors, secret professional, etc.)

En cas que la informació contingui dades de caràcter personal, es ponderarà l'interès públic en la seva divulgació i els drets de les persones afectades.

Sol acces informacio publica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud d'informació
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Altres documents que considereu necessaris per motivar la vostra sol·licitud.