Reserva exclusiva d´aparcament per discapacitat

Reserva exclusiva d'aparcament per discapacitat
Sol·licitar una reserva d'estacionament a la via pública.

Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "titular conductor/a", i també persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda siguin menors de 18 anys, o en cas de ser majors, tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Tot l'any
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Departament de Serveis Socials
Plaça de la Vila, 5, planta baixa
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat
Serveis Socials.
3 mesos
Desestimatori
  • Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació.
  • Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 19.
La reserva exclusiva d'estacionament és personal i intransferible; la seva durada màxima és de tres anys. Un cop es concedeix, es liquida la taxa que regula la instal·lació d'un senyal vertical, on constarà el número de targeta d'aparcament de la persona usuària de la reserva.
Instancia generica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar
- Instància genèrica de sol·licitud
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Permís de conduir del conductor del vehicle.
- Permís de circulació del vehicle o vehicles que habitualment traslladen el/la titular de la targeta.
- Original de la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda segons el certificat de discapacitat.
- Certificat de la discapacitat.
- Croquis indicatiu de la ubicació de l'estacionament.
- Número de compte bancari