Certificats de carrer i numeració de finques

Certificats de carrer i numeració de finques
Obtenir certificat referit a l'adreça i numeració assignades a una finca: nova denominació, canvis de numeració, etc.

Qualsevol persona, física o jurídica, o el seu representant legal.

Tot l'any.

Ateses les circumstàncies provocades per l’alerta sanitària de la COVID-19:

 

  • Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
  • Per ser atés presencialment ha de demanar cita prèvia al teléfon 93.574.32.34
Servei de Via Pública i Autoprotecció.
Un mes
No procedeix
Quota prevista a l'Ordenança Fiscal núm.1.
Normalment, es realitza a petició de notari per a la formalització d'una escriptura pública, o per a l'obtenció de la cèdul·la d'habitabilitat.
Instancia generica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar
- Instància genèrica de sol·licitud
- Carta de pagament
- Escriptura
- Rebut de l'IBI
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar de representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- En cas de sol·licitar el certificat sobre una finca concreta, documentació que permeti identificar l'emplaçament