Reclamacions dels consumidors

Reclamacions de Consum a l'OMIC-Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Presentar una denúncia, queixa o reclamació de consum. L'objectiu és obtenir, mitjançant una mediació o arbitratge, la reparació d'un dany, el retorn de determinades quantitats, l'anul·lació d'un deute o la rescissió d'un contracte.
  • Les persones que compren bens i/o utilitzen serveis com a destinataris finals.
  • Autònoms i microempreses (màxim 10 treballadors) si la problemàtica és amb empreses de serveis bàsics i/o tracte continuat.
  • Han d'estar empadronades al municipi o que l'establiment reclamat estigui a Santa Perpètua de Mogoda.
Tot l'any. S'ha de demanar cita prèvia al servei.
Oficina del Consumidor. Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h.
Telèfon:935600103 Fax:935607656 E-mail:omic@staperpetua.cat
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).
No hi ha un temps establert. Un cop acabat el tràmit, s'envia un comunicat informant de l'arxiu de l'expedient si en 15 dies no es diu el contrari.
No procede
L'OMIC NO pot intervenir:
-   En relacions privades entre particulars (regeix el Codi Civil).
-   En qüestions iniciades per la via judicial en les que hi hagi sentència judicial.
-   Quan la reclamació és contra una Administració Pública (multes, taxes i altres).
-   Conflictes entre empreses (excepte serveis bàsics on solament és possible la mediació).
Autorització de representació de l'interessat

Instància OMIC

Bajo:
No es necesario demostrar su identidad
Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Documentació relacionada amb la reclamació, que pugui servir de prova: factures, contractes, etc.
- Còpia de tota la documentació relacionada amb la reclamació: factures, contractes i qualsevol altra relacionada amb el procés.