Targeta d´armes

Targeta d'armes de quarta categoria

Obtenir la targeta d'armes municipal per la tinença i ús d'armes de quarta categoria.

  • Targeta tipus A: Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; i revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes, així com armes lúdico-esportives (airsoft i paintball) amb sistema de tret automàtic.
  • Targeta tipus B: Carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tir, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes, així com armes lúdico-esportives (airsoft i paintball) accionades per moll o ressort.

La persona titular de l'arma. Quan el titular és menor, cal l'autorització del tutor legal. Per obtenir la targeta de tipus A cal ser major de 14 anys.

Tot l'any.
Dependències de la Policia Municipal. Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment.
Policia Local.
Normalment, set dies després de comprovar la documentació.
Desestimatori
  • Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació.
  • Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació.
Reial Decret 137/1993, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes; Ordre INT/2860/2012,per la que es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 1.
Les targetes d'armes seran concedides i retirades prèvia consideració de la conducta i antecedents. La seva validesa resta limitada al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
Sol targeta armes

Sol targeta armes autoritzacio menors

Documentació a aportar:
- Sol·licitud d'autorització de targeta d'armes.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- Autorització del pare/mare/tutor en el cas que el sol·licitant sigui menor d'edat.
- DNI/NIF o NIE del pare, mare o tutor, en cas de menors d'edat.
- Factura original de l'arma o document que justifiqui l'adquisició on consti el número, tipus d'arma, marca i model i calibre
- Targeta blanca per a l'Ajuntament i per a la Intervenció d'armes de la Guàrdia Civil.
- Targeta d'armes (tres parts de color groc), d'¿acord amb el model oficial expedit per la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb el segell de l'armeria al darrere, i signada pel sol·licitant.
- Certificat d'antecedents penals o autorització a l'Ajuntament per sol·licitar-lo.