Certificats d´empadronament

Certificats i volants d'empadronament

Obtenir volants i certificats de padró. El certificat acredita l'empadronament d'una persona en el municipi, amb la seva adreça al padró. La modalitat de certificat històric acredita l'empadronament d'una persona des del moment de l'alta fins l'actualitat, o bé entre el període d'alta i baixa. El volant és un justificant d'empadronament on es fa constar l'adreça d'una persona tal i com consta en el padró. El certificat, a diferència del volant, constitueix prova fefaent de la residència.

Persones empadronades al municipi o que hi hagin estat anteriorment, i els seus representants legals.

Tot l'any.
Servei d'Estadística i Població.
No procede
Gratuït, excepte pels certificats anteriors a l'any 1996 , d'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 1.
Si és per a un menor, l'ha de sol·licitar el seu representant legal, i portar el llibre de família preferentment, o el DNI del menor.
Autorització representant

Sol·licitud certificat d'empadronament

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de certificat d'empadronament
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Llibre de família.