Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (599)

Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (599)
Gestionar i expedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Per a ser titular d’una targeta d’aparcament s’han de reunir els següents requisits:

Titular conductor

Ser major de 18 anys, amb una discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Titular no conductor

 1. Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat
 2. Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada.
 3. Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes del Centre d’Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD).
 4. Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Targeta provisional per malalties d’extrema gravetat (TAP)

Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Tot l'any.

Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC)

Telemàticament a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

A través de la pàgina web de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/formularis_generics/arxius/22100.pdf (sol·licitud targeta d’aparcament)

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/formularis_generics/arxius/castella/99295.pdf (targeta d’aparcament provisional per malaltia d’extrema gravetat)

Serveis Socials.

El termini de resolució serà de, màxim,  30 dies des de la data de sol·licitud.
Estimatorio
Indiqueu el tipus de recurs que pot interposar el ciutadà/na en cas que no estigui d’acord amb la resolució.
 • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat (Títols IV i VII). DOGC núm. 6742 de 04/11/2014.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. DOGC núm. 3602 de 25/03/2002.
 • Reial Decret 10556/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. (BOE núm. 309 de 23/12/2014)
 • STC 18/2017, de 2 de febrer de 2017. Conflicte positiu de competència 2113-2015 en relació amb diversos preceptes del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre (BOE núm. 59 de 10/03/2017)
 • Recomanació de la Unió Europea 1998/376/C de 4/06/1998 i 2008/205/CE de 03/03/2008.
 • Ordenances municipals de cada localitat.
No hi ha taxa associada a aquest tràmit.

Fets sancionables (ús fraudulent de les targetes d’aparcament)

 • Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament (art. 52 Llei 13/2014)
 1. El fet d’emprar-la en absència del titular
 2. El fet d’emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original.
 3. El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització
 • L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat es considera una infracció lleu, sancionable des de 301€ fins als 6.000€ (art. 67 i 68 de la Llei 13/2014)
 • Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació de document públic (art. 392 del Codi Penal)
 • L’ús fraudulent de la targeta deixa sense efecte els seus beneficis. S’entendrà que el vehicle està mal aparcat i la persona autora del fet pot ser denunciada per aparcament indegut (art. 3.5 del Decret 97/2002)
Sol·licitud targeta d'aparcament

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Instància genèrica sol·licitant tarjeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d’estrangers, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)
- DNI del representant legal (si s’escau)
- En el cas que la persona titular tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, fotocòpia de la documentació del Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD) on consti que la persona interessada té una agudesa visual igual o menor a 10 graus (art. 3.3 del Decret 97/2022, de 5 de març)
- Permís de conduir
- Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
- nforme mèdic (si ecau)