Targeta aparcament per a persones amb discapacitat

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Aquesta tarjeta dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que condueix a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent. A Santa Perpètua es dona dret a estacionar en zona amb regulació horària sense límit de temps, estacionar en guals reservats a persones amb disminucions i parar en qualsevol lloc de la via pública el temps imprescindible sempre que no impedeixi la circulació de vehicles i vianants (inclòs la zona de càrrega i descàrrega: zona groga). Hi ha dues modalitats:

-TITULAR CONDUCTOR : Per persones amb disminució que superen barem de mobilitat reduïda i condueixen un vehicle.

-TITULAR NO CONDUCTOR:

  • Per les persones que superen el barem de mobilitat reduïda però no condueixen (a partir dels 3 anys d'edat).
  • Menors de 3 anys que depenen de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals.
  • Per les persones que tenen un agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Les persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i les que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus.

En supòsits degudament justificats, es pot atorgar la tarjeta a persones que no condueixin els vehicles que les transportin.

Requisits:

  • Superar el barem de mobilitat.
  • Tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Serveis Socials.
1 mes
No procedeix
  • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat (Títols IV i VII). DOGC núm. 6742 de 04/11/2014.
  • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. DOGC núm. 3602 de 25/03/2002.
  • Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat (BOE núm. 309 de 23/12/2014)
  • Recomanació de la Unió Europea 1998/376/C de 4 de juny de 1998.
  • Recomanació de la Unió Europea 2008/205/CE de 3 de març de 2008.
Gratuït

La targeta d'aparcament és personal i intransferible. Té validesa a la Comunitat Europea però cada localitat li dona uns drets o uns altres als seus beneficiaris.
La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat té una caducitat condicionada a la situació particular de cada persona beneficiària segons la normativa vigent. 

Sol·licitud targeta d'aparcament

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància genèrica sol·licitant tarjeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- Certificat del Servei de Valoració i Orientació (CAD) que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus). Si no s’explicita la disminució visual, es pot anar al CAD i sol·licitar la certificació motivada per la tramitació de la targeta d’aparcament
- En el cas de ser titular conductor, permís de conduir
- Dues fotografies mida carnet de la persona sol·licitant. (Originals)
- Denúncia de la pèrdua de la targeta d'aparcament (en el cas que l’hagin perdut i demanen un duplicat nou).