Targeta provisional d’estacionament

Targeta provisional d’estacionament

La finalitat és la de tramitar la targeta d’aparcament provisional a persones que presenten mobilitat reduïda o mobilitat reduïda temporal derivada d’un accident o un altre supòsit o necessitat d’ajut de tercera persona.

 1. La persona beneficiària de la targeta ha d’estar empadronada al municipi de Santa Perpètua de Mogoda
 2. La persona beneficiària ha d’haver sol·licitat el reconeixement del grau de discapacitat oficial i ha d’estar a la espera de la resolució per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 3. Acreditar mobilitat reduïda o necessitat d’ajuda de tercera persona mitjançant informe mèdic.

Tot l'any.

La tramitació de la targeta d’aparcament provisional s’ha de fer de manera presencial a la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Socials.

3 mesos

DesestimatorioEn tots els casos, transcorregut el termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, s’haurà d’entendre desestimada, per silenci administratiu negatiu.

La resolució es notificarà a la persona interessada en el termini de 10 dies des de la resolució i s’hi podrà interposar recurs de reposició.

 • 9.2 de la Constitució espanyola estableix que “els poders públics hauran de promoure les condicions perquè la igualtat dels individus i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”. A més, a l’art. 49 menciona que “els poders públics realitzaran una política d’integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran atenció especialitzada i els empararan perquè gaudeixin dels drets que atorguen a tots els ciutadans”.
 • 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix competències al municipi en l’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes.
 • 60 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid, estableix l’obligació dels ajuntaments d’adoptar mesures adequades per facilitar l’estacionament dels vehicles pertanyents a discapacitats amb greus problemes de mobilitat.
 • Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres de la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, potencia l’accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat per les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació.
 • Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1191 i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, estableix al capítol 6 les normes sobre la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat.
 • Decret 204/1999, de 24 de març, dóna nova redacció al capítol 6 del Decret 135/1995, de 24 de març, ampliant les mesures que faciliten l’autonomia i la lliure circulació de les persones amb mobilitat reduïda i, per tant, la seva integració social i professional.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, té per objecte la regulació d’un conjunt de mesures adreçades a facilitar i millorar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, com també la regulació de les modalitats de targeta d’aparcament per a persones amb disminució, per tal de facilitar la seva circulació, autonomia personal i integració social i professional.
La taxa associada a la expedició de la targeta d’aparcament provisional es recull a la Ordenança Fiscal 1.
 • L’àmbit territorial d’aplicació de la targeta provisional d’estacionament comprendrà el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
 • Les persones que facin un ús indegut de la targeta provisional d’estacionament assumiran les responsabilitats que se’n puguin derivar. L’Ajuntament procedirà a incoar el pertinent expedient sancionador que correspongui per via administrativa. Amb independència d’això, quan el portador de l’esmentada targeta no sigui la persona titular li serà retirada immediatament.
Instancia generica

Documentació a aportar:
- Instància genèrica de sol·licitud de tarjeta provisional d'aparcament per a discapacitats
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d’estrangers, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)
- DNI del representant legal (si s’escau)
- Informe mèdic (si s'escau)
- En el cas que la persona titular tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, fotocòpia de la documentació del Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD) on consti que la persona interessada té una agudesa visual igual o menor a 10 graus (art. 3.3 del Decret 97/2022, de 5 de març)
- Permís de conduir de la persona conductora del vehicle.
- Dues fotografies mida carnet de la persona sol·licitant.