Comunicació de canvi de titularitat d´activitats - FUE

Comunicació de canvi de titularitat d´activitats - FUE

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat. Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Tant el transmitent com el nou titular.

Tot l'any. La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.
No procedeix.
Estimatori
No procedeix.
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública (BOP 19/10/2012 i 09/05/2014).
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 44.

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma. En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Tràmits relacionats:

  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  • Declaració de gestió de residus comercials

Podeu obtenir més informació a: 

Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Comunicació conjunta canvi titularitat activitats

Declaració de coincidència entre suport electrònic

Formulari autoliquidació d'activitats

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar
- Declaració de residus
- Declaració responsable
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia del canvi de titularitat d'activitats, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou si se’n disposa.
- Autoliquidació de tributs.
- Declaració d'elements tributaris per tal d'autoliquidar la taxa.