Reserva d´aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Consisteix en la reserva d'un espai per estacionar el cotxe a prop del domicili o del lloc de treball. L'aparcament quedarà reservat amb un senyal que indiqui el símbol internacional d'accessibilitat.

Amb aquesta reserva s'intenta que el recorregut a fer sigui el més curt possible.

Qualsevol persona titular de la tarjeta d'aparcament identificada com a titular no conductor quan tenint mobilitat reduïda, sigui menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau de disminució igual o superior al 65%.  

Requisits:  

  • Menors d'edat: posseir la tarjeta d'aparcament en la modalitat titular no conductor amb mobilitat reduïda.
  • Majors d'edat: superar el 65% de grau de disminució.

Tot l'any.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei de Via Pública i Autoprotecció.

Un mes.

No procede

Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Reglament regulador de les reserves exclusives d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten barem de mobilitat reduïda i/o ajuda de tercera persona al municipi de Santa Perpètua de Mogoda (BOP 21/09/2012)

Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.

Instància genèrica

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Permís de conduir del conductor del vehicle.
- Targeta d’aparcament modalitat no conductor, si s'escau.
- Permís de circulació del vehicle o vehicles que habitualment traslladen el/la titular de la targeta.
- Original de la targeta d'¿estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda segons el certificat de discapacitat.
- Original de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda segons el certificat de discapacitat.
- Certificat de disminució (CAD) on ha de constar que supera el barem de mobilitat reduïda i el grau de disminució (que pels majors de 18 anys haurà de ser superior al 65%).
- Contracte de treball (si es tracta d’una reserva d’aparcament a prop del lloc de treball).