Certificats urbanístics

Certificat de règim urbanístic
Certificar les determinacions urbanístiques aplicables a una finca o sector de sòl determinat, a l'empara del Pla General Municipal d'Ordenació (PGMO): règim i qualificació del sòl, planejament derivat que l'afecta, condicions d'edificació, ordenació i ús, etc.

Qualsevol persona.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació.
Un mes.
Estimatori
No procedeix.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm.14, art. 8è, tarifa 7A
Declaracio elements tributaris obres

Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instancia genèrica
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Plànol d’emplaçament a escala 1/1000, dibuixant clarament, en qualsevol dels dos casos, els límits de la parcel·la objecte del certificat.
- Informació descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l’immoble (es pot obtenir a https://www.sedecatastro.gob.es ).
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.