Comunicació prèvia d´espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari - FUE

Comunicació prèvia per a la realització d´espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari - FUE

És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l'ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable. Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

  • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'ordenança d'intervenció municipal.

Qualsevol persona que vulgui dur a terme l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinaria.

Tot l'any. Requisits previs:

1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l'autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

3. Presentar el pla d'autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció (Hermes), si cal, d'acord el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat, en els casos següents: 

  • Que l'activitat es trobi inclosa a l'annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes.
  • Que l'activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d'autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

No procedeix.
Estimatori
No procedeix.
  • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOP 19/10/2012 i 24/03/2014).

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 29.

Caldrà que l'Ajuntament emeti o sol·liciti, segons si és o no competent, informe de conformitat de l'activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i trànsit, si l'activitat afecta en aquests àmbits. La memòria de l'activitat ha d'estar a disposició de qualsevol inspecció posterior. Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Formulari autoliquidació activitats

Info addicional a l'ocupació d'espai públic per activitats o actes multitudinaris 2017

Instància Comunicacio espectacles i act recreatives extraordin

Model memòria espectacle públic o ARE 2017

Model memòria espectacle públic o ARE bars i restaurants 2017

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar
- Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari prèvia d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsab d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. Que es disposa d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost). Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Memòria de l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinària.
- En prevenció i seguretat en matèria d'incendis, cal acompanyar l'informe de la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
- Còpia de l'autorització -o de la sol·licitud si encara no s'ha resolt-, per a l'ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l'Ajuntament.
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Declaració d'elements tributaris per tal autoliquidar la taxa
- Declaració d'elements tributaris per tal autoliquidar la taxa
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper