Llicència per a la tinença d´animals potencialment perillosos

Llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Obtenir la llicència per a la tinença/conducció de gossos potencialment perillosos. Es tramitarà una llicència per animal. El gos ha d'estar censat i identificat.
Qualsevol persona major d'edat propietària o que condueixi per espais públics un gos considerat com a potencialment perillós.

Renovació de la mateixa llicència.
Tot l'any.
Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Període de presentació: tot l’any

Presencial a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) amb cita prèvia. 935743234
Unitat de convivència i mediació.

Tinença d’animals de companyia.

Av. Mossèn Jacint Verdaguer, 38 08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tlf: 935741353
Màxim 3 mesos.
Desestimatori
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a

comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  • Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals.
  • Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció d'animals.
  • Reial decret 287/2002, del 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de setembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos. Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 35

Aquesta llicència s’ha de renovar cada 5 anys utilitzant la casella de renovació. Per poder sol·licitar aquesta llicència el gos ha d’estar censat prèviament i identificat amb el xip. Accés al tràmit de cens d'animals. Posteriorment a l’alta al cens d’animals, no ha de passar més de 10 dies per tramitar paral·lelament la Llicència d’Animals Perillosos. És important inscriure l’animal al cens, perquè en cas de pèrdua o robatori s’agilitzen els tràmits de recuperació; a més la normativa catalana obliga a fer-ho i és sancionable ometre aquest deure. A títol d’exemple, són gossos considerats potencialment perillosos:

A) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments: Akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.

B) Els animals que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.

C) Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. Un cop es tramiti la llicència, es contactarà amb la persona titular, per notificar-li l’obtenció de la llicència i donar-li la tarja física.

Ordenanca tinenca animals

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància específica
- DNI, NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Certificat mèdic de capacitació física i psicològica (original).
- Rebut que acrediti la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers (amb cobertura no inferior a 150.253€)
- Rebut del comprovant del pagament de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal número 35: que serà vàlida per 5 anys i amb un import de 87.80€
- Rebut del comprovant del pagament de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal número 35 que en cas de RENOVACIÓ serà d’un import de 43,90€
- Cartilla vacunació actualitzada de l’animal on hi consti el nom del propietari, el del veterinari i el número del microxip de l’animal (15 dígits)
- En cas de Baixa per Defunció: Original del Certificat de Defunció de l’animal signat pel veterinari
- En cas de Baixa per Canvi de Domicili: Número de Cens de Santa Perpètua de Mogoda.