Llicència per a la tinença d´animals potencialment perillosos

Obtenir la llicència per a la tinença/conducció de gossos potencialment perillosos. Es tramitarà una llicència per animal. El gos ha d'estar censat i identificat.

Qualsevol persona major d'edat propietària o que condueixi per espais públics un gos considerat com a potencialment perillós.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat
Servei de Salut Pública.
Màxim 3 mesos.
Estimatori
Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació. Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació.
Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos. Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 35

A títol d'exemple, són gossos considerats potencialment perillosos:

A) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments:
-akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.

B) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
C) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

Ordenanca tinenca animals

Sol·licitud

Sol·licitud renovació

Alt:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància específica
- DNI, NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del representant.
- Últim rebut de l’assegurança de responsabilitat civil.
- Certificat mèdic de capacitació física i psicològica (original).
- Carta de pagament