Normativa

Tornar Imprimir

Normativa municipal

Normativa catalana

  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa general