FAQs multes

Tornar Imprimir
Qui és la persona responsable d’una infracció?

La persona responsable és l'autora del fet, tenint en compte que:

 • El responsable que no usi el casc el passatger serà del conductor/a del vehicle.
 • En el cas de vehicles de lloguer la persona responsable serà qui l’ha arrendat.
 • El titular d’un vehicle s’ha d’assegurar que el vehicle compleix l’establert per la DGT (ITV vigent, assegurança, etc. ) i que no ho condueix ningú que no disposi de la llicència de conducció correcta. En el cas d’estrangers han de disposar de l’autorització per conduir a Espanya. Més informació: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/canje-permisos/canje-permisos-extranjeros/
Quin és el termini de pagament d’una multa?

Aquest termini  ve indicat a la carta de pagament que se li ha notificat, però sempre i quan s’estigui dintre del termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de la notificació, es podrà descarregar aquest document  en l’apartat “Consulta multes pagades i/o pendents i copia del document per fer el pagament” o personar-se a les Oficines de l’Ajuntament, Planta primera – Sancions- situades a la Plaça de la Vila, núm. 5 de Santa Perpètua de Mogoda, de 08:00 h a 14:30 h de dilluns a divendres, on se li expedirà una nova carta de pagament amb el deute actualitzat, acollint-se al pagament amb una bonificació del 50% sobre el total de l’import de la infracció.

L'anterior, no serà aplicable a les infraccions recollides en l'article 77. h), j), n), ñ), o), p), q) i r), segons el que es disposa en l'article 93.2 de la LSV.

Quan es tracti d'infraccions lleus, d'infraccions greus que no suposin la detracció de punts, o d'infraccions molt greus i greus la notificació de les quals s'efectués en l'acte de la denúncia, el transcurs del termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia, sense haver procedit al pagament de la mateixa o haver presentat al·legacions, determinarà que aquesta notificació assorteixi l'efecte d'acte resolutori del procediment sancionador. En aquest supòsit, la sanció podrà executar-se transcorreguts trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia. A partir d'aquest moment, disposarà d'un nou termini de 15 dies naturals per a abonar la multa, ja sense reducció, i de no fer-ho, el seu cobrament es durà a terme mitjançant procediment de constrenyiment amb els recàrrecs corresponents.
Com es pot pagar una multa en període voluntari?
 • Amb la carta de pagament que s’adjunta amb la notificació de la multa o amb el codi de barres que surt a la butlleta o denuncia de la PDA, a qualsevol oficina de CAIXA BANK, BANC SABADELL, BBVA
 • A través de la seu electrònica, accedint a l’apartat “Multes de transit
 • Trucant al telèfon del SAT: 93.492.19.25, de dilluns a divendres, de 8:00 a 18:00 hores, on li assistiran per realitzar el pagament per via telemàtica.

Transcorregut el termini que consta al document de pagament sense que s’hagi satisfet el deute serà necessari personar-se a l’Ajuntament situat a la plaça de la Vila 5 (planta 1ª), d’aquesta localitat de 09:00 h a 14:00 h de dilluns a divendres, on se li expedirà una nova carta de pagament amb el deute actualitzat.

Que passa si no es paga una multa de transit? Quins recàrrecs s’aplicaran?
Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció s’ha acabat, s'inicia el període executiu de cobrament de les sancions, dictant-se la provisió de constrenyiment en la qual s’identifiquen el deute pendent i els recàrrecs aplicables i es requereix que s’efectuï el pagament, que seran els següents:
 • Del 5% quan es pagui el deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment
 • Del 10% si es notifica la provisió de constrenyiment i es paga en el termini indicat en la mateixa provisió de constrenyiment.
 • Del 20% si no es paga l’import que conté la provisió de constrenyiment. A aquest recàrrec se li sumaran les costes de notificació i els interessos de demora comptats des del final del període voluntari.
Passat el termini fixat en la provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés, es dictarà una provisió que ordeni l'embargament de béns i drets.

Que vol dir que una sanció ha prescrit?

Totes les infraccions tenen un termini per tal que l’Administració competent pugi exercitar les seves potestats sancionadores. Passat aquest termini de prescripció, que ve determinat per llei, l’administració no podrà iniciar el procediment sancionador per exigir el pagament d’una multa.
En matèria de transit, les infraccions lleus prescriuen en el termini de tres mesos, i les greus i molt greus en el de sis mesos. El còmput de la prescripció s’inicia el dia de la denúncia i s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement la persona denunciada.

Que vol dir que ha caducat el procediment?

L’Administració té 1 any per adoptar la resolució sancionadora des de la data d’iniciació (article 112.3 de la LSV) i la manca de resolució dins aquest termini comportarà la caducitat del procediment de manera que no serà possible exigir aquesta multa, llevat que es torni a iniciar un nou procediment sempre i quan no hagi prescrit la sanció.

Quin és el procediment sancionador que s’aplica per una multa de trànsit?

Quan es comet una infracció el procés s'inicia amb la notificació de la denúncia, que pot ser:

 • En mà per part de l'agent, en el moment de la infracció, si ha estat possible la identificació del conductor del vehicle.
 • Amb la notificació en paper de l’acord d’incoació (si es tracta de persones físiques que no ha donat autorització per rebre notificacions electròniques de les multes de transit) i amb notificació electrònica en cas de persones jurídiques.

Quan es detecta una infracció de trànsit, si no ha estat possible identificar en el moment a la persona infractora, es consulten les dades del vehicle a la DGT: si existeix un conductor/a habitual serà la persona denunciada; si no n’hi ha, es consulta si hi ha un arrendatari/ària a llarg termini perquè sigui la persona denunciada; i si no n’hi ha, la persona denunciada serà qui consti com a titular del vehicle.

Un cop notificada una denúncia o acord d’incoació, la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació, per a presentar un escrit d’al·legacions amb aportació i/o proposició de les proves que consideri pertinents per a la seva defensa.

Si s’efectua el pagament amb descompte les al·legacions es tindran per no presentades.

En els expedients tramitats pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al·legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) es pot presentar un recurs potestatiu de reposició contra la resolució sancionadora. Aquest recurs és potestatiu, per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora. El termini per resoldre’l és d’un mes. Si en aquest termini no recau cap resolució expressa, el recurs, s’entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, i quedarà oberta la via contenciós administrativa.

La interposició del recurs no suspèn l’execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts, si escau).

Si faig al·legacions, perdo el descompte?

Si presenteu al·legacions i es desestimen ja no podreu pagar amb descompte ;si es paga amb descompte i es presenten al·legacions, aquestes es tindran per no presentades.

Tinc acumulades diverses multes de trànsit sense pagar. Les puc pagar a terminis?

Per tramitar el pagament a terminis és obligatori acumular tot el deute pendent, tributari o no, que un mateix contribuent té en període executiu. També es poden acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari a petició del contribuent, excepte les multes en període de pagament voluntari amb descompte.