Accés, Rectificació i Cancel·lació de Dades Personals (LOPD)

Accés, Rectificació i Cancelació de Dades Personals (LOPD)

L'Ajuntament disposa de fitxers on consten diverses dades personals, i per garantir-ne la confidencialitat hi aplica les mesures de seguretat que requereix la normativa legal. Respecte d'aquests fitxers les persones tenen drets que els garanteixi el control de les seves dades, com som l'accés, la rectificació, la cancel·lació o l'oposició.

Qualsevol persona major de 18 anys que tingui interès en conèixer en quin fitxers està inclosa i per quin motiu, i que vulgui consultar, modificar, rectificar o cancel·lar les seves dades personals.

En el moment que la persona interessada vulgui sol·licitar informació sobre quines dades tenim i com les hem obtingut (dret d'accés), la rectificació dels mateixos, o la cancel·lació de les dades en els fitxers (si poden).
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat
Servei d'Estadística i Població.
10 dies per donar resposta. 1 mes per tancar l'expedient.
No procedeix
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Gratuït
En relació al dret d'accés i rectificació el silenci es positiu. I respecte el dret de cancel·lació i oposició el silenci és negatiu
Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant.